Train the trainer

วิทยากรอาชีพ

การเป็นวิทยากรไม่ใช่แค่เพียงผู้สอนหรือผู้บรรยายเท่านั้น ยังต้องเป็นเพื่อนชวนคิด ให้เรียนรู้ เรียนล้มในห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการเป็นเพื่อนชวนคิดด้วยประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ชวนมาเข้าใจและฝึก…

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่:Adult Learning
 • การทำงานของสมองกับการเรียนรู้
 • การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
 • การสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม
 • การสร้างเครื่องมือวัด ROI ของการพัฒนา

ประยุกต์และปรับใช้

ออกแบบและสอนหลักสูตรฝึกอบรมของคุณผ่านกิจกรรมที่ดึงการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง

Train the Trainer

เทคนิคและกลยุทธ์หลัก

เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคนิคการอบรมและอำนวยการสอนที่โดนใจผู้เรียน

สร้างความเปลี่ยนแปลง

ฝึกความเป็นเลิศด้วยเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย

Train the Trainer

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • ทัศนคติการเรียนรู้แบบ Growth และ Fixed
 • องค์ความรู้การเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร
 • วงจรการสอนแบบดั้งเดิม vs. การสอนแบบองค์รวม
 • ศาสตร์การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่- Andragogy
 • วิธีการฝึกอบรม
  • การเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง-SLE
  • การเรียนรู้จากประสบการณ์-ELC 
 • ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและแผนการสอน
 • ข้อดีและข้อเสียของวิธีการอบรมแต่ละแบบ
 • เทคนิคและเคล็ดลับการออบแบบสื่อการสอนให้โดนใจ
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา การสื่อสาร และพฤติกรรม
 • เทคนิคการเป็น Facilitator
  • การอำนวนการสอน:Facilitating
  • การนำเสนอ:Presenting
  • การฟัง:Listening
  • การถามคำถาม:Questioning
  • การเชื่อมโยง:Linking
  • การให้ข้อมูลย้อนกลับ:Feed backing
  • การสังเกต:Observing
 • เทคนิคการอำนวยการสอน
  • การจัดการห้องเรียนขณะสอน
  • การจัดการเวลา
  • การประสานงานระหว่าทีมงาน: ก่อน-ระหว่าง-หลังการอบรม
 • เทคนิคการเล่าเรื่องประกอบการสอน
 • การสร้างกิจกรรมเสริมพลัง และกิจกรรมการเรียนรู้
 • กลยุทธ์การประเมินการอบรม
 • ฝึกสอนจริง

Train the Trainer

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Train The Trainer เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ

สถานที่จัดหลักสูตร

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

Train the Trainer

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

Train the Trainer

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตร Train The Trainer เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้เทคนิคและเครื่องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงหนังสือการเป็นผู้อำนวยการสอน: Facilitation คู่มือกิจกรรมเพื่อการพัฒนา รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Train The Trainer 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

New trainers or Experienced trainers who need to enhance their trainer and facilitation skills to the next level.

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 11 และ 12 มิถุนายน 2019

การลงทุนของคุณ

มาเป็นวิทยากรมืออาชีพด้วยหลักสูตร Train The Trainer เพียง 13,995 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ อาจทำให้รูปแบบการอบรมของคุณแตกต่างไปจากเดิม จนสร้างให้เกิดการพัฒนาของผู้เรียน ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจ เติบโตแบบก้าวกระโดด และเพิ่มความเบิกบานให้กับชีวิตคุณ

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]