HR Professional

HR มืออาชีพ

ทิศทางการบริหารและพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ ‘คน’ ในองค์กร เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง หัวหน้างานจึงเป็นเหมือน แม่ทัพคนสำคัญ ที่ช่วยพัฒนา ‘คน’ ชวนมาเข้าใจและฝึก…

 • ภาพรวมงาน HR 4.0 ผ่านวงจรชีวิตพนักงาน
 • กลยุทธ์การพัฒนาบุคคลากร-HRD Strategy
 • เครื่องมือต่างๆ การวางแผนพัฒนาบุคลากร
 • การสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน
 • การสร้างตัวชี้วัดงาน HR
 • การสร้างแผนการสื่อสารของ HR

ประยุกต์และปรับใช้

ประยุกต์และปรับใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายขององค์กร

Human Resources Professional

การบริหารเชิงกลยุทธ์

ติดอาวุธงาน HR ด้วยเครื่องมือทันสมัย จากประสบการณ์จริงของผู้สอน และปรับที่ใช้ได้จริง

เปลี่ยนผ่านแบบมืออาชีพ

เปลี่ยนตนเองเองเป็นหุ้นส่วนและที่ปรึกษาทางธุรกิจภายในองค์กร

Human Resources Professional

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • ภาพรวมของงาน Human Resource
 • งานพัฒนาบุคคลากร: HRD คืออะไร?
 • ทัศนคติ ทักษะ ความรู้ และบทบาทของ HR มืออาชีพ
 • วงจรชีวิตของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
 • กลยุทธ์ด้าน Human Resource Development:HRD
  • ความหมาย และการสร้างกลยุทธ์ HRD
  • การเชื่อมโยงกลยุทธ์ HR เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
  • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยการสร้างกลยุทธ์ HRD
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างกลยุทธ์ HR อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การดึงดูดและรักษาคนไว้กับองค์กร
 • โครงสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากร
 • การสร้าง Career Path เพื่อการพัฒนา
 • Competency เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การวางระบบการบริหารการปฏิบัติงาน
 • การสร้างแผนดูแลคนเก่งและผู้สืบทอด:Talent & Succession Planning
 • การสร้างแผนพัฒนารายบุคคล:Individual Development Plan-IDP
 • กลยุทธ์การสร้างความผูกพัน:Employee Engagement Strategy
 • กลยุทธ์การบริหารคนทำงานต่างวัย
 • เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารงาน HR
 • การสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงานด้าน HR ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

Human Resources Professional

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร HR Professional เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะ HR มืออาชีพที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

สถานที่จัดหลักสูตร

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

Human Resources Professional

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

Human Resources Professional

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตร HR Professional เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการงาน HR มืออาชีพ; แบบฟอร์มการสื่อสารสำหรับงาน HR สูตรคำนวณผลงานของ HR และกรณีศึกษาจากชีวิตจริง รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม HR Professional 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล และผู้ที่ทำงานในสายงาน HR ที่ต้องการเป็นมากกว่า HR ทั่วไป

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2019
 • 14 และ 15 สิงหาคม 2019

การลงทุนของคุณ

มาเป็น HR มืออาชีพด้วยหลักสูตร HR Professional เพียง 11,250 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร HR มืออาชีพ อาจทำให้อาชีพการงานของคุณ เติบโตแบบก้าวกระโดด และเพิ่มความเบิกบานให้กับชีวิตคุณ

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]