Being Super Boss

หัวหน้างานยุค 4.0

เก่งทั้งคน เก่งงาน ตามสโลแกนที่ว่า ‘คนสําราญ งานได้เป้า’ การทํางานในโลกปัจจุบัน สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นหัวหน้างาน มืออาชีพนั้น คุณต้องมีการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ตลอดเวลา มาฝึก…

 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • Leadership Profile: เราเป็นหัวหน้าแบบไหน?
 • การบริหารคนตามสถานการณ์-Situation Leadership
 • ทักษะการให้และรับ Feedback
 • ทักษะสร้างแรงจูงใจกับต่างวัย-Generation

ค้นพบ

เทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพ

Being Super Boss

เข้าใจ

เข้าใจศักยภาพของทีมงาน และมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Being Super Boss

เรียนรู้

การใช้ภาษาแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน

Being Super Boss

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • ทัศนคติของคุณเกี่ยวกับการบริหารทีมงาน
  • คุณเชื่อว่าหัวหน้างานคืออะไร?
  • หัวหน้างานแบบที่ใช่ของคุณ เป็นแบบไหน?
 • กรอบวิธีคิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
  • 3 หลักการของการพ้ฒนา; ความรู้-Knowledge  ทักษะ-Skills และทัศนคติ-Attitude.
  • วิธีการตั้งและสื่อสารผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พร้อมวัตถุประสงค์ ทิศทาง และ เป้าหมายย่อยที่ชัดเจน
  • สร้างวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของทีม 
  • สร้างเป้าหมายผลการปฎิบิติงานที่ทรงพลัง
  • สร้างและพัฒนา  ‘Performance Traffic Light’ Dashboard
  • สร้างแผนและเป้าหมายย่อยๆ
 • รู้จักสมาชิกในทีมเชิงลึก
  • แบบประเมินรูปแบบการสื่อสารของแต่ละคน; วิธีการสื่อสารและโน้มน้าวของแต่ละรูปแบบ
  • ระบุเครื่องมือการบริหารจัดการทีมงานในแต่ละสถานการณ์
 • ภาษาของผู้นำ
  • เข้าใจสมอง พฤติกรรม และภาษาที่ใช้ให้มีผลกับพฤติกรรม
  • รูปแบบของภาษาแบบ ‘สร้างความเร่งด่วนและสร้างความเป็นไปได้’
 • กล่องเครื่องมือ ‘การสื่อสารของผู้นำ’
  • การประชุมทีม/การทำสรุปงาน: เทคนิค 4P
  • การฟังให้เกิดความเชื่อใจ และลงมือทำ
  • การให้ฟีดแบ๊ค เพื่อสร้างทัศนคติแห่งการเติบโต-Growth Mindset
  • การมอบหมายงานอย่างมีวัตถุประสงค์
  • สร้างแรงจูงใจ & แรงบันดาลใจ; เข้าใจลำดับขั้นของความอยากและความต้องการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Being Super Boss

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Being Super Boss เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

สถานที่จัดหลักสูตร

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

Being Super Boss

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

Being Super Boss

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตร Being Super Boss เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการและการสื่อสารที่หลากหลาย; แบบประเมินการสื่อสารรายบุคคลและทีมงาน แบบฟอร์มการสื่อสาร แผ่นงานเพื่อไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ สื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

Being Super Boss

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ พนักงานที่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 22 และ 23 มกราคม 2019
 • 19 และ 20 เมษายน 2019

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Being Super Boss 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Being Super Boss อาจสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับชีวิตแบบที่ไม่คาดคิด ติดต่อเราก่อนเพื่อความมั่นใจ

การลงทุนของคุณ

มาพัฒนาทักษะผู้นำด้วยหลักสูตร Being Super Boss เพียง 7,600 บาท

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]