การสร้างทีมศักยภาพสูงเป็นหลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานที่ต้องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจขั้นตอนการสร้างทีม สามารถประเมินความผิดปกติของทีมและเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสื่อสารในแต่ละช่วงของการสร้างทีม รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจ เพื่อ [อ่านต่อ …]

การดึงศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพของทีมเป็นหลักสูตรสร้างทีมให้เข้าใจเป้าหมายเดียวกัน สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมให้ทีมงานทำงานร่วมกันเป็นทีม มีแรงจูงใจ เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคน และดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ [อ่านต่อ]

ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การบริหารจัดการความขัดแย้ง เป็นการจัดการกับความต้องการ ความคิดเห็น ความคาดหวัง รวมไปถึงมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการใช้ศักยภาพที่แตกต่าง เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน จนบรรลุเป้าหมายของงาน ด้วยการเสริมทักษะและเพิ่มเครื่องมือ  [อ่านต่อ …]