การเป็นวิทยากรมืออาชีพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าการเป็นเพียงผู้บรรยาย หรือสอนตามเนื้อหาที่เตรียมมาเท่านั้น เพียงเข้าใจการทำงานของสมอง เข้าการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การสร้างหลักสูตรที่ทรงพลังนั้น [อ่านต่อ …]

ทัษะการขายเป็นทักษะที่เราทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน เราเสนอไอเดีย วิธีคิด โครงการ สินค้าหรือบริการ ที่เราอยากจะนำเสนอให้คนอื่นแทบจะตลอดเวลา การเป็นนักขายมืออาชีพ จำเป็นที่จะ [อ่านต่อ …]

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจบนข้อมูลเกี่ยวกับคนในองค์กรได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยวางแผนการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางตามแผนธุรกิจที่ [อ่านต่อ …]